Opstellen van een bericht - headers

Het compositiescherm wordt weergeven van zodra je een nieuw bericht gaat schrijven, in een groep of per mail. De bovenzone van het scherm bevat de belangrijke delen van het bericht :

Aan de linkerzijde, de verticale knoppen Groep, Mail en Groep + Mail laten toe de bestemming van het bericht in te stellen :

 • Knop Groep : om een bericht te schrijven en te verzenden naar een (of meerdere) groepen van een server.
 • Knop Mail : om een bericht per mail te schrijven en te verzenden.
 • Knop Groep + Mail : om een bericht te schrijven en te verzenden naar een groep EN per mail.

Het bovendeel van het scherm laat je toe de headers van het bericht te definiëren :

Tab Header :

 • Zone Van : geeft je naam en adres weer, zoals ze in het bericht zullen verschijnen. De gebruikte naam + mail zijn dezen die ingesteld werden voor de gekozen groep (zie het deel Identiteit in parameters van een groep). Wordt de knop ingedrukt, dan zullen de naam + mail automatisch vermeld worden volgens de gekozen groep/server (indien de bestemming van het bericht een groep is) of volgens de ingestelde gegevens voor de verzending van een mail. Indien de knop niet ingedrukt werd kan de zone gewijzigd worden.
 • Zone Bestemming (groep) : indien het bericht naar een groep wordt verzonden laat deze zone toe de naam van de groep aan te duiden waarnaar het bericht verzonden moet worden. Je kan meerdere groepen aanduiden : gebruik hiervoor de knop Bestemming deze laat je toe één of meerdere groepen te kiezen waarop je op de server aangesloten bent ; je kan ook rechtstreeks de naam van de groepen invullen : in dat geval dien je de namen van de groepen met een komma te scheiden. Indien het hangslot ingedrukt werd dan zal de mail automatisch geactualiseerd worden volgens de gekozen groep/server.
 • Zone Bestemming (mail) : wordt het bericht naar een mail verzonden laat deze zone toe het adres aan te duiden naar waar het bericht zal verzonden worden. Betreft het een antwoord op een bericht dan zal het adres vooraf ingevuld worden met deze van de afzender van het bericht waarop wordt geantwoord.
 • Zone Onderwerp : hier het onderwerp van het bericht invullen. Zolang deze zone niet ingevuld werd kan het bericht niet verzonden worden. Bij een antwoord wordt het oorspronkelijk onderwerp reeds ingevuld, met toevoeging van "Re:"in het begin van het onderwerp (om aan te duiden dat het een antwoord is).
 • Zone Bijlage : laat je toe bijlagen aan de berichten te hechten (beelden, documenten, geluiden, enz.). Gebruik knop + rechts van de zone om bijlagen te hechten : een dialoxbox laat je dan toe het bestand op de schijf te selecteren. Om een bijlage te verwijderen, in de lijst selecteren en dan op de knop - drukken.
 • Knop Handtekening : Laat het doordrukken van de keuze van een handtekening voor dit bericht toe. De weergegeven handtekening bij het verschijnen van de dialogbox is deze dat gebruikt zal worden bij het verzenden van het bericht : volgens de configuratie van de groep kan de handtekening vast, één van de random handtekeningen of een door een plugin gewijzigde handtekening.
 • Knop UU codering of Y codering : bevat het bericht bijlagen, duidt de gebruikte methode aan om die bijlagen te verzenden. De methode Y codering neemt minder plaats in, maar de bijlagen zijn niet door alle newsreaders leesbaar. De afmeting van bijlagen verzonden met UU codering vergroot met 25%, maar deze methode wordt door alle newsreaders aanvaard.

Opmerkingen :
- Indien je meerdere groepen aanduidt in de zone Bestemming (forum) dan wordt het aanbevolen om één bepaalde groep aan te duiden voor de antwoorden (onder de tab Plus, zone Bestemming).
- Wordt een bericht verzonden per mail EN naar een groep dan zal het From adres dezelfde zijn indien het hangslot niet ingedrukt werd ; anders hangt het adres voor het bericht naar de mail of de groep van de ingestelde parameters van MesNews.

Tab Plus :

 • Zone Antwoorden op : geeft de bestemming weer van de berichten die door andere gebruikers zullen verzonden worden in antwoord op jouw bericht (gevolgd of follow up). De knop Antwoorden kan gebruikt worden om een groep te selecteren uit diegenen waarop je aangesloten bent.
 • Zone Distributie : voegt het veld Distributie: bij de headers
 • Zone Sleutelwoord : voegt het veld Keywords bij de headers.
 • Zone X-No-Archive : indien aangevinkt wordt de header X-No-Archive: Yes aan het bericht gevoegd. Deze duidt aan verschillende servers dat je dit bericht niet wilt laten indexeren (wordt door Google gebruikt om je berichten wel of niet te archiveren).

Opmerking :
- De tab Plus is enkel bereikbaar wanneer je een bericht naar een groep verzendt.

Tab Perso :

 • Zone Andere headers : deze zone laat je toe andere headers aan het bericht toe te voegen. Een header begint met een symbool(deze bevat letters, cijfers, en/of de symbolen "_", "-"), gevolgd door ":" (zonder spatie ervóór, met een spatie ernà), gevolgd van de door jou gewenste informatie. Sommige headers worden door MesNews gebruikt en kunnen hiermede niet toegevoegd worden (zoals Date, From, Message-ID, enz.)

Eénmaal de headers ingevuld kan je de compositie van een bericht beginnen, in text of in html.

(index)