Centrale Balk

De centrale balk, juist boven de zone van de body's van de berichten, groepeeert een geheel van tools welke toelaten om snel op het gekozen bericht in te werken alsook op het tonen van :

 • Deze knop toont een menu die de handelingen groepeert voor de acties op het getoonde bericht :
  • Menu Headers : Laat toe om de headers te bekijken welke zichtbaar worden in de body van het bericht. Meerdere keuzes zijn beschikbaar :
   • Menu Headers niet zichbaar : alle headers wegstoppen bij het tonen van het bericht, inclusief de Face/XFace
   • Menu Headers : minimale headers : toont de belangrijkste headers : onderwerp, newsreader en de bestemming van het bericht
   • Menu Headers : Volledige headers : toont alle headers van het bericht
   • Menu Headers : Customized : toont de headers geselecteerd in het submenu Keuze van de te tonen headers
   • Menu Keuze van te tonen headers : toont een scherm dat toelaat om de te tonen headers te kiezen bij het tonen van de body van het bericht
   • Menu Face en XFace : beheer van speciale headers over de Faces en de XFaces in de berichten (een beeld samen met het bericht verstuurd). Indien het menu Headers niet zichtbaar werd gekozen, zullen er geen Faces/XFaces getoond worden.
    • Menu Géén : toont noch Face noch XFace van de berichten
    • Menu Enkel XFace (zwartwit) : toont enkel de XFace (het beeld in zwart&wit). Indien het bericht enkel een Face (kleuren) inhoudt, wordt deze niet getoond.
    • Menu Enkel Face (kleuren) : toont enkel de Face (kleurenbeeld). Indien het bericht enkel een XFace (zwart & wit) inhoudt, wordt deze niet getoond.
    • Menu Bij voorkeur Face (kleuren) : indien het bericht een Face inhoudt, wordt deze getoond. Anders, indien het een XFace is dan wordt deze XFace getoond. (dus, indien het bericht een Face en een XFace inhoudt dan wordt enkel de Face getoond.
  • Menu Formaat van bericht : laat toe om het geafficheerd formaat van de berichten te kiezen (voor de berichten die in tekst en in html zijn), alsook het tonen van de beelden :
   • Menu Automatisch : werd het bericht in html verzonden dan wordt het in html getoond. Anders wordt het in tekst getoond.
   • Menu Bij voorkeur : formaat tekst : indien het bericht verzonden werd in html maar html en tekst inhoudt, dan zal het in formaat tekst getoond worden.
   • Menu Bij voorkeur : formaat html : indien het bericht in html verstuurd werd maar html en tekst inhoudt, dan zal het in formaat html getoond worden.
   • Menu Beeldweergave formaat : werkt in op het tonen van beelden in bijlage
    • Menu Normale afmeting : de beelden in bijlage worden getoond zonder herdimensionnering.
    • Menu Aanpassen aan de weergave zone : herdimensionnert de beelden zodat ze volledig worden weergegeven. Zijn ze kleiner dan dan venster dan worden ze niet aangepast.
    • Menu Steeds in klein : past de beelden aan om ze in miniatuur te tonen (200*200 pixels)
   • Menu Geluiden uitschakelen in de html berichten : indien het bericht in html verzonden werd en een geluid bevat dan zal deze ook gespeeld worden. Door deze menu aan te vinken wordt het geluid niet automatisch gespeeld : de plaats zal icoon van de centrale balk zichtbaar worden om het beschikbaar geluid van het bericht aan te duiden (opmerking : dit menu werkt enkel op de html berichten : de geluiden in bijlage met de berichten in formaat tekst worden nooit automatisch gespeeld).
  • Menu Quotering niveau : laat toe het aantal quotes te kiezen in de body van een bericht. Deze menu herneemt de opties van het scherm Voorkeuren, afdeling tonen/Weergave.
   • Menu Alles tonen : toont alle quotes van het bericht.
   • Menu Alle quotes verwijderen : verwijderen van alle quotes van het bericht.
   • Menu Quotes verwijderen niveau > X : toont het bericht en verwijdert alle quoteringen boven de vermelde waarde.
   • Menu Verwijderde formatering aanduiden : indien u voor een van de hierboven vermelde opties gekozen heeft om quoteringsniveaus te verwijderen en als dit vak aangevinkt is dan wordt de informatie "verwijderde zone" toegevoegd in de body van het bericht, dit om de delen aan te duiden die niet getoond zullen worden.
  • -Menu Uitzicht van de berichten : keuze van het toe te passen uitzicht aan het getoonde bericht te geven . De uitzichten zijn instelbaar in het scherm van Uitzicht van de berichten.
   • Menu Uitzicht van de berichten : toont het scherm uitzicht van de berichten.
   • De andere menu's tonen de lijst van de uitzichten door u ingesteld in MesNews.
  • Menu Keuze van te tonen berichten : laat de keuze toe van de te tonen berichten, volgens zekere critéria.
   • Menu Opties voor weergeven : keuze scherm om de te tonen berichten te selecteren.
   • Menu Alle berichten tonen : toont alle berichten van een groep
   • Menu Enkel ongelezen berichten tonen : toont enkel de ongelezen berichten. Indien optie Verzamelen per discussie werd aangevinkt, toont enkel de discussies die ten minste één ongelezen bericht bevatten.
   • Menu Enkel gelezen berichten tonen : toont enkel de gelezen berichten. Indien optie Verzamelen per discussie werd aangevinkt, dan toont MesNews enkel de discussies die volledig gelezen werden.
   • Menu Enkel gevolgde berichten tonen : toont enkel de gevolgde berichten. Indien optie Grouper par conversation aangevinkt werd worden enkel de discussies getoond die gevolgd worden.
   • Menu Enkel gemerkte berichten tonen : toont enkel de gemerkte berichten. Indien u deze optie selecteert wordt optie Verzamelen per discussie automatisch uitgevinkt.
   • Menu Enkel berichten met bijlagen tonen : toont enkel de berichten met een bijlage. Indien u deze optie kiest wordt de optie Verzamelen per discussie automatisch afgevinkt.
   • Menu Verzamelen per discussie : indien aangevinkt gelden de opties hierboven voor de discussies, en de berichten worden getoond verzameld per discussie. anders wordt elk bericht getoond, zonder gebonden te zijn met de discussie waar het bij hoort (alle berichten komen voor aan de wortel van de boom van de berichten).
 • Selecteert de eerste draad met ongelezen berichten, door het bericht te kiezen aan de basis van de discussie.
 • Selecteert het eerste ongelezen bericht, door de draad te openen om het bericht te kiezen.
 • Selecteert het volgende ongelezen bericht door het zoeken te starten bij het gekozen bericht, indien geen bericht werd gevonden dan start de opzoeking aan het begin van de boom.
 • Sluit de gekozen tak
 • Stijgt naar de oorsprong van het gekozen bericht.
 • toont het vorig gekozen bericht.
 • Toont het bericht dat gekozen was juist vóór het laatste gebruik van de vorige knop.
 • Si het bericht is een html bericht met een achtergrondmuziek, activeer/déactiveer de muziek.
 • Indien het bericht bijlagen bevat wordt het scherm getoond om bijlagen bewaren in een bestand.
 • De tekst in het midden toont informatie over de groep en het gekozen bericht. De te tonen tekst wordt ingesteld in het scherm voorkeuren, in de sectie Centrale balk.
 • Toont de beschikbare formaten in het bericht : "text" indien een bericht in tekst formaat ; "html" indien een bericht in html formaat ; "text/html" indien in de twee formaten. Tussen haakjes toont het formaat van het bericht dat nu gelezen wordt.
 • Maximaliseert de afmeting van de berichtzone.
 • Geeft dezelfde afmeting aan de zone van de boom der berichten en de zone van de berichten zelf.
 • maximaliseert de afmeting van de berichtenboom.
 • Laat het kiezen toe van de proporties van de berichtenboom ten overstaan van de berichtzone.

Remarque :
- Iconen kunnen op de middenbalk toegevoegd worden, door middel van plugins.

(index)