Voorkeuren - Tonen - Weergave

Via het dialoogvenster Opties\Voorkeuren kan je de weergave van de berichten en de informatie in de middenbalk aanpassen:

Zone Boomstructuur van de berichten :

 • Alle takken openen : indien ingeschakeld, wordt bij het selecteren van een groep, alle vertakkingen in deze groep geopend.
 • Alle takken openen met ongelezen berichten : indien geselecteerd, worden alle vertakkingen met ongelezen berichten automatisch geopend bij het selecteren van een groep.
 • Rangschikking met linkse klik : met ingeschakeld selectievakje kan je de berichten rangschikken door op de naam van een kolom te klikken. Indien het selectievakje niet werd ingeschakeld, moet je rechts klikken en de wijze van rangschikken aanduiden.
 • Plaatsen op het eerste ongelezen bericht : indien ingeschakeld en je selecteert een groep dan wordt automatisch het eerste ongelezen bericht aangeduid (in volgorde van rangschikking) en haalt dit bericht op indien dit nodig blijkt.

Zone Middenbalk :

In dit invulveld kan je de te tonen informatie (in de middenbalk) van MesNews ingeven. De volgende bakens kunnen gebruikt worden :

 • ??IDFORUM?? : interne code van de groep
 • ??NOMFORUM?? : naam van de getoonde groep
 • ??NBNONLU?? : indien er ongelezen berichten in de groep staan, toont de info "(niet gelezen = XXXX)" het aantal ongelezen berichten. Blijken alle berichten te zijn gelezen, dan verschijnt er geen vermelding.

Bijkomend is het ook mogelijk om bakens te gebruiken die worden toegestaan voor de formulaties :

 • ??NOM?? : wordt vervangen door de naam van de persoon van het geselecteerde bericht
 • ??DATE?? : datum van het bericht
 • ??HEURE?? : uur van het bericht
 • ??DATEHEURE?? : datum EN uur
 • ??JOUR?? : dag van het bericht ("maandag", "dinsdag", enz.)
 • ??SUJET?? : onderwerp van het bericht
 • ??ID?? : code van het bericht (of message-ID)
 • ??IDNEWS?? : code van het bericht (of message-ID), voorafgegaan door "news:"
 • ??MAIL?? : mail van de persoon
 • ??NUMID?? : nummer van het bericht op de server
 • ??IP?? : IP-adres van de verzender
 • ??FORUM?? : groep waarin het bericht werd gelezen
 • ??FORUMS?? : lijst van de groepen waarin het bericht werd gepost

Opmerkingen :
- De bakens worden geschreven tussen rechte haakjes en in hoofdletters.
- De bakens zijn dezelfde als die van de formuleringen en kunnen op dezelfde wijze vermeerderd worden door plugins.

Zone Vormgeving :

 • Opmaken van url's : indien geselecteerd, worden de http en news links omgevormd tot werkende hypertekst links. Zoniet kan je geen url activeren.
 • Opmaken in vet, cursief, onderstreept : met ingeschakeld selectievakje worden speciale bakens / * en _ gebruikt om delen van het bericht respectievelijk in de opmaak cursief, vet en onderstreept weer te geven (zie onder).
 • Opmaak bakens verwijderen : indien geselecteerd, zijn de bakens / * en _ niet zichtbaar bij de weergave.
 • Onnodige quotes verwijderen : selecteer het quoteringsniveau dat zichtbaar mag zijn bij de weergave van berichten. Indien je kiest voor "Quotes verwijderen niveau > 3", zullen de quotes boven niveau 3 niet weergegeven worden : met als voordeel dat je minder tekst moet lezen.
 • Quotes verwijderen bij het antwoorden : indien aangevinkt, wordt tekst die meer dan x-maal (volgens de keuze in de vorige optie) herhaald wordt, automatisch uit uw antwoord verwijderd.

Opmerking :
- Quoteringsopties kunnen gebruikt worden om de grootte te beperken van de naar de groepen te verzenden berichten. Het laat je toe om, automatisch, onnodige antwoordniveaus te verwijderen: meestal is het niet nodig om naar meer dan drie antwoordniveaus te refereren in een antwoord.

Informatie over de vormgeving van tekst :
Het is mogelijk om een woord of een tekstgedeelte in de opmaak cursief, vet of onderstreept weer te geven en dit zonder html-modus te gebruiken  (verboden in een groot aantal groepen): sluit de tekst door "/" om deze in Cursief,  "*"  voor Vet en "_" voor Onderstreept weer te geven.

Deze bakens kunnen tegelijkertijd samen gebruikt worden zoals in het voorbeeld hieronder. De bakens "moeten" geplaatst worden juist vóór of juist nà een letter of een cijfer, met uitsluiting van elk teken of punctuatie. Het is noodzakelijk om een spatie te behouden vóór een begin baken en nà een einde baken.

Voorbeeld : om deze tekst te schrijven :

    Niemand kan een geheim beter bewaren dan een kind

volstaat het om het zo te noteren:

    *Niemand* /kan een geheim beter bewaren dan/  _*een kind*_

De "*" rond het woord "Niemand" doen dit woord in het vet verschijnen;
Het woord "een kind" wordt omkaderd door een "*" en door "_" : de ster plaatst de woorden in de opmaak vet, en de underscore onderstreept deze woorden.
Het baken "/" rond de woorden "kan een geheim beter bewaren dan" plaatst de tekst in de opmaak cursief.

Opmerkingen :
- Tekst die op deze werkwijze aangepast wordt, mag niet meer dan 80 tekens bevatten
- Bij het gebruik van meerdere bakens rond een woord of een tekstgedeelte, dien je de eind bakens in omgekeerde volgorde te plaatsen: men moet noteren _*/Test/*_ (beginnen met _, dan *, dan / ; dus omgekeerd eindigen: / dan * dan _). Noteer je _*/Test_*/ dan zal de tekstopmaak niet lukken.

(index)(terug)